GDPR pro klienty

Prohlášení o zpracování osobních údajů společností NSN CS, s.r.o.

Při zpracování osobních údajů v naší společnosti klademe důraz na jejich ochranu, transparentní použití a jsou pomocí vhodných technických prostředků a organizačních opatření plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zpracováváme pouze na základě a v rozsahu dovoleném obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně osobních údajů a předpisů souvisejících (dále jen „GDPR“). To platí i pro veškeré zpracovatele, kteří osobní údaje zpracovávají v souladu s našimi pokyny.

Níže proto uvádíme zásady a právní důvody zpracování osobních údajů. K jakým účelům a jak dlouho společnost NSN CS, s.r.o., tyto osobní údaje zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost NSN CS, s.r.o. (dále jen NSN CS), IČ: 63474522, se sídlem Na Pískách 3234/1, 695 01 Hodonín, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku, vedená u Krajského soudu v Brně, spis. značka C 20293. Kontakt na správce osobních údajů: nsncs@nsncs.cz

Společnost NSN CS, s.r.o. nemá jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je subjekt osobních údajů (zákazníci fyzické osoby, zástupci zákazníků, kteří jsou právnickou osobou - obce, ministerstva, úřady, obchodní společnosti, státní podniky apod., vlastní zaměstnanci, dodavatelé fyzické osoby - OSVČ, zástupci dodavatelů, kteří jsou právnickou osobou apod.) společnosti NSN CS poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu s NSN CS, nebo které společnost NSN CS shromáždila jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

Zdroje osobních údajů

 • přímo od fyzické osoby v rámci uzavření smlouvy, objednávky a poptávky na služby, jednání apod.

 • přímo od právnické osoby, jejího zástupce, v souvislosti s uzavřením smluvního vztahu

 • z firemního webu

 • ze zákonné povinnosti

 • z kamerového záznamu

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci fyzické osoby (např. jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště)

 • údaje umožňující kontakt s fyzickou osobou (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)

 • ekonomické údaje (např. bankovní spojení – číslo účtu)

 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy

 • zákonem požadované osobní údaje

 • kamerové záznamy za účelem ochrany majetku a zdraví osob

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje fyzických osob NSN CS zpracovává z následujících důvodů:

 1. plnění smlouvy, kterou klient s NSN CS uzavřel

 2. zákonná povinnost (např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o archivnictví a spisové službě)

 3. přímý marketing (zasílání informací o službách NSN CS) vůči zákazníkům

 4. oprávněný zájem správce (zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv NSN CS, záznamy kamerového systému za účelem ochrany majetku a zdraví osob)

S ohledem na tyto účely NSN CS zpracovává pouze osobní údaje, které jsou uvedeny ve smlouvě nebo které získá od fyzické osoby v průběhu plnění smlouvy, (viz předchozí bod Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování). Zpracování osobních údajů fyzické osoby pro účely plnění smlouvy je nezbytným požadavkem pro samotné uzavření smlouvy a poskytnutí plnění ze strany NSN CS.

Potřebuje NSN CS ke zpracování osobních údajů souhlas fyzické osoby?

NSN CS zpracovává osobní údaje dle předchozího bodu písm. a) až d) pouze v režimech, k nimž souhlas fyzické osoby nepotřebuje.

Jak dlouho NSN CS osobní údaje zpracovává?

Osobní údaje fyzických osob NSN CS zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu. Po ukončení smlouvy NSN CS uchovává osobní údaje dál, pokud má takovou povinnost z nějakého právního předpisu. V současné době to může být až 10 let od ukončení smluvního vztahu. Dalším důvodem uchovávání osobních údajů může být právní nárok NSN CS z důvodu evidence a vymáhání neuhrazené částky za poskytnuté služby.

Soubory cookies

Naše webové stránky používají soubory cookies. Soubor cookie je soubor obsahující identifikátor (řetězec písmen a čísel), který je webovým serverem odeslán webovému prohlížeči a webovým prohlížečem uložen. Tento identifikátor je poté odeslán zpět serveru vždy, když si prohlížeč od serveru vyžádá zobrazení stránky. Soubory cookies mohou být buď „trvalé“ nebo „relační“. Trvalé soubory cookies budou uloženy webovým prohlížečem a zůstávají v platnosti až do data jejich vypršení, pokud před datem vypršení nejsou smazány uživatelem. Relační soubory cookies naopak vyprší na konci relace uživatele po zavření webového prohlížeče. Soubory cookies běžně neobsahují žádné informace, které by uživatele jednoznačně identifikovaly, ale osobní údaje, které o vás ukládáme, mohou být s informacemi uloženými a získanými ze souborů cookies propojeny. Na našich webových stránkách používáme jen relační soubory cookies / jen trvalé soubory cookies / jak relační tak trvalé soubory cookies.}

Jména souborů cookies, které používáme na našich webových stránkách, a důvody jejich použití, jsou uvedeny níže:

Na naší webové stránce používáme Google Analytics, Facebook Pixel a Hotjar k rozpoznání počítače a monitorování používání webových stránek.

Většina prohlížečů umožňuje odmítnout přijímání souborů cookies – například:

v Internet Exploreru (verze 10) můžete blokovat soubory cookies pomocí změny nastavení zpracování souborů cookies, které je k dispozici kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti Internetu“, „Soukromí“ a poté „Upřesnit“;

ve Firefoxu (Verze 24) můžete blokovat všechny soubory cookies kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti“, „Soukromí“, pak v rozbalovací nabídce vyberte „Použít vlastní nastavení historie“ a zrušte zaškrtnutí políčka „Přijímat soubory cookies z webů“; a

v Chromu (verze 29) můžete blokovat všechny soubory cookies v nabídce „Přizpůsobení a ovládání“, kde klikněte na „Nastavení“, „Zobrazit pokročilá nastavení“ a „Nastavení obsahu“ a pak pod nadpisem „Cookies“ vyberte „Blokovat webům možnost nastavení jakýchkoliv údajů“.

Blokování všech souborů cookies bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek. Pokud soubory cookies zablokujete, nebudete na našich webových stránkách moci využít všechny funkce.

Soubory cookies již uložené ve vašem počítači můžete vymazat – například:

v Internet Exploreru (verze 10) musíte soubory cookies vymazat ručně (instrukce jak to provést naleznete zde: http://support.microsoft.com/kb/278835);

ve Firefoxu (Verze 24) můžete soubory cookies smazat kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti“ a „Soukromí“, pak vyberete „Použít vlastní nastavení historie“, kliknete na „Zobrazit soubory cookies“ a pak kliknete na „Odstranit všechny soubory cookies“; a

v Chromu (verze 29) můžete všechny soubory cookies smazat v nabídce „Přizpůsobení a ovládání“, kde klikněte na „Nastavení“, „Zobrazit pokročilá nastavení“ a „Vymazat data prohlížeče“ a před tím, než kliknete na „Vymazat data prohlížeče“, vyberete „Smazat soubory cookies a další data stránek a rozšíření“.

Vymazání souborů cookies bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek.

Kategorie příjemců osobních údajů

NSN CS při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá i služby jiných dodavatelů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané NSN CS, mají postavení tzv. zpracovatelů osobních údajů. Zpracovatel v takovém případě zpracovává osobní údaje dle pokynů NSN CS a nesmí je využít jinak. NSN CS takového dodavatele pečlivě vybírá a s každým zpracovatelem uzavírá zpracovatelskou smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které jsou pro zpracovatele stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.

NSN CS může mít také zákonnou povinnost v určitých případech poskytovat osobní údaje státním orgánům. NSN CS nepředává osobní údaje do zemí mimo území EU.

Práva fyzických osob – subjektů osobních údajů

Každý subjekt osobních údajů má právo na informace o zpracování osobních údajů. Společnost NSN CS tyto informace shrnula do tohoto „Prohlášení“. Pokud v tomto „Prohlášení“ nenaleznete, co jste hledali, kontaktujte naši společnost: nsncs@nsncs.cz nebo na adrese sídla Na Pískách 3234/1, 695 01 Hodonín. Dle nařízení GDPR má subjekt údajů od 25. 5. 2018 v případě, že bude pro NSN CS identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže svoji totožnost, následující práva:

   • právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu či výmaz - subjekt osobních údajů má právo na informaci o účelu zpracování, jeho rozsahu či době uchování, zároveň má právo na to, aby byly zpracovány pouze přesné osobní údaje, které odpovídají skutečnosti – s tímto zároveň souvisí právo na případnou opravu nepřesných osobních údajů, pokud již pominul účel či zákonný důvod, na základě kterého byly osobní údaje zpracovány, má právo na jejich výmaz

   • právo vznést námitku - námitku má možnost subjekt vznést kdykoliv, když se domnívá, že zpracování probíhá v rozporu s právními předpisy, NSN CS v případě oprávněnosti námitky má povinnost zpracování osobních údajů ukončit

   • právo na přenositelnost údajů - pokud NSN CS subjekt požádá, aby jeho osobní údaje předala jinému správci, udělá tak v rozsahu, v jakém o to subjekt požádá

   • právo na omezení zpracování - v případě, že jsou zpracovávané údaje subjektu nepřesné, omezí NSN CS jejich zpracování po dobu nutnou k jejich opravě či doplnění, zpracování NSN CS omezí také po dobu, po kterou prověřuje, že vznesená námitka je legitimní

   • právo na oznámení o porušení zabezpečení osobních údajů - toto právo spočívá v povinnosti NSN CS oznámit subjektu v souladu s právními předpisy případy, kdy dojde k porušení zabezpečení osobních údajů subjektu, z nějž vyplyne vysoké riziko pro práva a svobody dotčené fyzické osoby

   • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů - kdykoli může subjekt podat podnět či stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů: Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ: 170 00, telefonní číslo: +420 234 665 111, web: www.uoou.cz

Závěrečné ustanovení

Tyto zásady zpracování osobních údajů a jejich ochrany jsou veřejně přístupné na internetových stránkách společnosti NSN CS, s.r.o. Správce je oprávněn tyto zásady aktualizovat nebo měnit. Nová verze bude vždy zveřejněna na těchto internetových stránkách.

Ateliér Barrandov
Českomoravský cement, a.s.
Metalurgie Rumburk
Plavecký bazén Klišé Ústí nad Labem
Nemocnice Na Homolce
Apartmány Horní Mísečky
Masarykova univerzita v Brně, Kotlářská 2
VTÚPV Vyškov
Metrostav
Frujo a.s. Tvrdonice