Revize

Revize

Revize

Po instalaci systému je celý systém překontrolován našimi revizními techniky. Účelem revize je kontrola shody instalace s projektovou dokumentací, montážními pokyny výrobců zařízení, platnými normami a předpisy. Na provedenou revizi zařízení je uživateli vydána výchozí revizní zpráva.

Pravidelné revize a prohlídky zařízení jsou prováděny po dobu životnosti systémů.Naše služby
Top Centrum Car
Plavecký bazén Klišé Ústí nad Labem
Hasičský záchranný sbor
Bytový Dům Beroun
Bytový komplex Pod Skálou Praha
Poldi Kladno
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
LOM TRADE Praha s. p.
Finanční úřady
Českomoravský cement, a.s.